Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Met Amber

Januari 2022

Op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van Met Amber zijn uitsluitend deze algemene voorwaarden van toepassing voor zover hier niet in overeenstemming tussen partijen schriftelijk van wordt afgeweken.

Definities Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten (opdracht) en rechtsbetrekkingen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever.
 2. Aanbiedingen van opdrachtnemer zijn te allen tijde vrijblijvend en kunnen alleen zonder wijzigingen worden geaccepteerd. Een offerte c.q. aanbieding van opdrachtnemer is gedurende 14 dagen na verzending van de offerte geldig.

Informatie en vertrouwelijkheid

 1. De opdrachtgever levert, conform de gestelde termijnen in de overeenkomst, tijdig de input aan die nodig is voor het succesvol voorbereiden en uitvoeren van de opdracht. Alleen dan kan opdrachtnemer de opdracht uitvoeren. Lukt het u niet om alles op de afgesproken tijd aan te leveren, dan behandelt opdrachtnemer dit als een wijziging zoals beschreven in artikel 10.
 2. Opdrachtnemer gaat vertrouwelijk om met alle informatie die zij van de opdrachtgever krijg. Deze vertrouwelijkheid geldt ook na afloop van de opdracht.

Tarieven, betaling & meerwerk

 1. Alle genoemde prijzen/tarieven zijn exclusief 21 % BTW en exclusief (eventuele) reistijd en reiskosten. Opdrachtnemer werkt locatie onafhankelijk vanuit huis of elders op een door haar gekozen locatie. Indien de opdracht onverhoopt (deels) uitgevoerd dient te worden op een andere locatie dan overeengekomen, geldt dat als meerwerk.
 2. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de dag van verzending van de factuur. Indien opdrachtgever niet op tijd betaalt, kan ik zonder dat een aanmaning of ingebrekestelling nodig is, vanaf de vervaldatum de wettelijke rente doorberekenen. Is de rekening na aanmaning of ingebrekestelling nog steeds niet betaald, dan wordt de vordering uit handen gegeven aan een incassobureau en zullen alle gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten ter zake de incassering van de alsdan opeisbare bedragen aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 3. Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden. Wanneer door opdrachtgever tussentijds wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt opdrachtnemer de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de opdrachtgever. Leidt dit tot meerwerk, dan brengt opdrachtgever dit aanvullend aan opdrachtgever in rekening.
 4. Opdrachtgever blijft bij meerwerk en/of wijzigingen gebonden aan alle verplichtingen van het oorspronkelijke contract, tenzij de wijzigingen zich hiertegen verzetten. Indien partijen overeenstemming bereiken over een gevraagde wijziging van de opdracht, dan wordt dit aangemerkt als een aanvulling op het bestaande contract.
 5. In afwijking van artikel 7 brengt opdrachtnemer geen meerkosten in rekening als de wijziging of aanvulling van de opdracht het gevolg is van omstandigheden die aan opdrachtnemer kunnen worden toegerekend.

Annulering

 1. De opdracht kan niet tussentijds (gedurende de opdracht) worden beëindigd door opdrachtgever, tenzij opdrachtgever de volledige prijs voor de hele opdracht voldoet aan opdrachtnemer.
 2. Tekortkomingen van de opdrachtnemer in de nakoming van de opdracht kunnen niet aan haar worden toegerekend, indien zij niet te wijten zijn aan haar schuld, noch krachtens de wet, de overeenkomst of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komen.

Aansprakelijkheid

 1. Voor aanvaarde opdrachten heeft opdrachtnemer een inspanningsverplichting. Indien opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot wat in deze bepalingen daarover geregeld is. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
 2. Opdrachtnemer is alleen aansprakelijk in geval van nalatigheid, zij is dan aansprakelijk voor directe schade, en deze aansprakelijkheid is beperkt tot maximaal het declaratiebedrag. Bij een opdracht met een langere looptijd dan twee maanden, wordt de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste twee maanden verschuldigde tarief. Opdrachtnemer is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 3. Nederlands recht is van toepassing op de opdracht en de rechtbank Rotterdam is exclusief bevoegd om kennis te nemen van geschillen omtrent (de uitvoering van) de opdracht.